Bakalárska práca

Implementácia editoru a klasifikátoru parametrických profilov

O Bakalárskej práci

Východisková kapitola bakalárskej práce

Názov: Implementácia editoru a klasifikátoru parametrických profilov

Autor: Michal Horváth

Školitel: Ing. František Gyarfaš, CSc.

Anotácia

Cieľom bakalárskej práce je implementovať editor parametricky definovaných uzavretých 2D kontúr pozostávajúcich z úsečiek a oblúkov. Tento editor bude následne použitý na definovanie prierezov niektorých kolmo extrudovaných profilov, ako napríklad rúr alebo základných typov nosníkov. Druhou časťou práce je zo sady takto definovaných kontúr vygenerovať automatický klasifikátor, ktorý rozhodne, či je vstupný tvar inštanciou niektorej preddefinovanej kontúry a v prípade pozitívnej klasifikácie kontúry určí jej parametre. Editor a klasifikátor bude napísaný v jazyku c++ s využitím niektorého dostupného grafického frameworku pre účely vizualizácie.

Časový plán

  • Zbieranie zdrojov, študovanie literatúry a porovnanie existujúceho softwaru (November-December)
  • Implementovanie používateľského rozhrania editora s možnosťou kreslenia tvarov bez ich viazania a parametrizácie (December)
  • Nájdenie notácie pre prierezy profilov s parametrizáciou. (Január-Február)
  • Ukončenie implementácie editora (Február)
  • Návrh a implementovanie klasifikátora (Marec)
  • Testovanie a odladenie aplikácie (Apríl)
  • Dokončenie písania práce (Apríl)
  • Finálne úpravy a odovzdanie práce (Máj)

Denník

Zdroje

Prezentácia zdrojov

https://www.qt.io/

https://www.opencascade.com/

Kontakt

Email: michalhvt@gmail.com